tumblr hit tracking tool

Samhälle

Unikt miljöprojekt i norr

Av Mats Holmström 2013-09-22
Stora avfallsmängder är ett problem inte minst i Norrland. Samtidigt kan restprodukter från konsumtion bli en tillgång. Bland annat kan askor vid avfallsförbränning designas för att bli ett bra gödningsämne istället för att gå på deponi.

 – Vi har en mängd förbränningsanläggningar i Sverige som vi inte utnyttjar fullt ut. Målet har ofta varit att göra värme och el, men också askor som blir över har ett visst värde om man designar dem på rätt sätt. Det säger Marcus Öhman, forskningsledare på ett av fyra delprojekt inom ramen för North Waste Infrastructure.

Delprojektet heter ”Utveckling av förbränningsprocesser och bränslemixer”.

– Syftet är att undersöka möjligheterna att förändra förbränningsprocesser. Detta för att skapa bättre användbara askor och gasreningsprodukter, samtidigt som processen får en hög driftstillgänglighet.

Det ökade intresset för klimatfrågor innebär en ökad konkurrens om konventionella biobränslen. Det kommer troligen att innebära ett ökat behov av aktiv bränsleplanering hos anläggningsägarna.

Olika restmaterial kommer att vara intressanta som kompletterande bränslen i olika bränsleblandningar. Utformning av processer, bränslemixar och bränsleadditiv har stor utvecklingspotential. Genom en bättre anpassning av de fasta avfallen från förbränningsprocessen kommer man att kunna få nya användningsområden som gödselmedel på skog- och åkermark.

Rester från industrin tillför kvalitet

– Ett annat område med utvecklingsmöjligheter är att utnyttja restprodukter från industrin och samhället som bränsleadditiv för att minimera sådana störningar i förbränningsprocessen som orsakas av bränslen av sämre kvalitet.

Delprojektet, som pågått sedan 2011, har varit indelat i tre faser. Under våren 2013 ska återvinning av fosfor och energi ur avloppsslam testas i en tekno-ekonomisk förstudie i fullskala.

Vidare görs fullskaleförsök med krossat gips som bränsleadditiv. Syftet är att minska askrelaterade driftsproblem vid eldning med fastbränslen. Därtill kommer anpassade bränslemixer att diskuteras med Bodens värmeverk.

Medverkande i delprojektet är Energiteknik och Avfallsteknik vid Luleå Tekniska Universitet samt Umeå Universitet och ETPC.

– Det är verkligen ett triple-helix-projekt, där kommunen, näringslivet och akademin samverkar för att nå fina resultat, säger Thomas Fägerman, entreprenadchef på Ragn-Sells och projektledare i North Waste.

– Från näringslivet ser vi att vi får en kunskapsuppbyggnad som går att omsätta i affärer och så skapas det nätverk för nya samarbeten. Samtidigt hjälper vi forskningen att exponera sig mot marknaden. Det finns en poäng i att kommunicera det man håller på med.