tumblr hit tracking tool

Samhälle

Stor studie synliggör 16-åriga pojkars pornografivanor

Av Mats Holmström 2013-09-25
Magdalena Mattebo
Magdalena Mattebo är doktorand på Institutionen för kvinnors och barns hälsa samt Centrum för klinisk forskning Västerås, Uppsala universitet, och har nyligen publicerat en artikel med syftet att beskriva pornografikonsumtion bland pojkar på gymnasiet.

Undersökningen handlade om skillnader mellan högkonsumenter, medelkonsumenter och ickekonsumenter av pornografi avseende sexuella erfarenheter, levnadsvanor och självskattad hälsa. Fyrahundrasjuttiosju pojkar från 53 slumpmässigt utvalda gymnasieklasser, åk 1, från två orter i mellersta Sverige deltog i studien.

Den ökade tillgången till internet har gjort pornografi mer tillgängligt, mer acceptabelt och ekonomiskt överkomligt. Media har blivit ledande sexualupplysare för barn och tonåringar. I en intervjustudie, där unga tjejer och killar medverkade, framkom att idealen förmedlade i pornografi kan framkalla orealistiska sexuella krav och förväntningar. Andra studier har visat att högkonsumtion av pornografi medfört en mer positiv inställning till sex, sexuella erfarenheter i högre utsträckning och sexuellt experimenterande i yngre år. En meta-analys, som inkluderade 2309 manliga deltagare, visade samband mellan pornografikonsumtion och ökad tolerans mot mäns våld mot kvinnor. Det finns olikartade resultat beträffande effekterna pornografi kan ha på ungdomar. I vissa studier hade högkonsumenter av pornografi större sannolikhet att ha sexuella erfarenheter som till exempel kompissex, gruppsex och analt sex, skolk och hög alkoholkonsumtion. Andra studier fann inget samband mellan pornografikonsumtion och sexuella erfarenheter hos ungdomar.

I Magdalena Mattebos studie framkom att 96% av alla pojkar hade någon gång konsumerat pornografi. Av dessa var 10% av de 16 åriga pojkarna högkonsumenter (daglig konsumtion), 63% medelkonsumenter (varje vecka/några gånger per månad) och 27% ickekonsumenter (mer sällan).  Högkonsumenterna hade i större utsträckning: fetma, druckit alkohol sista 12 mån, spenderat tid vid datorn 10 timmar i sträck flera gånger i veckan och kamratproblematik. Högkonsumenterna fantiserade i högre utsträckning mer om att prova sexuella handlingar de sett i pornografi, tänkte på sex hela tiden i högre utsträckning, och hade mer erfarenhet av one night stands. Var tredje högkonsument uppgav mer pornografikonsumtion än de själva ville.

För att läsa mer om Magdalena Mattebos och medförfattares studie: Mattebo M, Tydén T, Häggström-Nordin E, Nilsson KW, Larsson M. Pornography Consumption, Sexual Experiences, Lifestyles, and Self-rated Health Among Male Adolescents in Sweden. Journal of Developmental and Behavioral Pediatrics. 2013 Sep;34(7):460-8. doi: 10.1097/DBP.0b013e31829c44a2.