tumblr hit tracking tool

Hälsa & sjukvård

Skelettets metastaser i fokus

Av Pernilla Wikström 2014-02-23
Emma Jernberg
Det finns flera kända och möjliga mekanismer för hur prostatatumörer växer. Mindre vet man däremot om dessa mekanismer i skelettmetastaser. Det är grunden till patologiforskaren Emma Jernbergs avhandling, där några av dessa mekanismer i kastrationsresistenta skelettmetastaser från patienter med prostatacancer undersöks.

I Umeå finns ett mycket värdefullt forskningsmaterial där vävnadsprover från skelettmetastaser kontinuerligt samlas in från patienter med kastrationsresistent prostatacancer.

Avhandlingen ”Bakomliggande mekanismer för tillväxt av kastrationsresistenta benmetastaser hos patienter med prostatacancer” har det långsiktiga målet att öka kunskapen om hur dessa patienter bäst kan behandlas.

Kastrationsbehandling bromsar tumörtillväxten och lindrar sjukdomen en tid men förr eller senare återkommer tumören

Bakgrunden är att när prostatatumörerna är små och lokaliserade till prostatan kan de botas genom operation eller strålbehandling. Om tumören däremot har spridit sig med dottertumörer till andra organ finns ingen botande behandling. I dessa fall behandlas patienten med kastrationsbehandling som syftar till att sänka nivåerna av manligt könshormon.

Växer obehindrat

Kastrationsbehandling bromsar tumörtillväxten och lindrar sjukdomen en tid men förr eller senare återkommer tumören. När tumören börjar växa igen trots kastrationsbehandling kan den alltså växa trots låga nivåer av manligt könshormon.

– Våra studier visade att de flesta av de kastrationsresistenta skelettmetastaserna hade höga nivåer av androgenreceptorn, som är cellernas målmolekyl för manliga könshormon och den som därmed förmedlar könshormonernas celleffekter. Högt uttryck av denna receptor visade sig vara förenat med sämre överlevnad hos dessa patienter, förklarar Emma Jernberg, som arbetar på institutionen för medicinsk biovetenskap vid Umeå universitet, och som disputerade med avhandlingen i januari.

– Vi studerade även uttrycket av en typ av androgenreceptor som är strukturellt förändrad vilket gör att den alltid är aktiv utan att något manligt könshormon har bundit till den. Detta skulle kunna betyda att en tumör kan fortsätta växa trots att patienten genomgått kastrationsbehandling.

Tydliga samband

Det visade sig att en subgrupp av patienter med höga nivåer av den konstitutivt aktiva androgenreceptorn hade högt genuttryck av gener kopplade till celldelning och avled tidigare i sin sjukdom än övriga. Vi studerade också en annan mekanism hos kastrationsresistenta tumörer där tumörcellerna själva börjar syntetisera manliga könshormoner.

Ett antal enzymatiska steg är involverade i processen och några av dessa hade väldigt höga nivåer i metastaser jämfört med i tumörer som var lokaliserade till prostatan, enligt forskarna.

Prostatacancertumörer kan ge upphov till metastaser i bland annat lunga, lever och lymfkörtlar men det i särklass vanligaste stället är i skelettet och skelettmetastaser orsakar stort lidande för patienten. Metoder som använts i studien är analys av vävnadsprover från skelettmetastaser och från lokala prostatatumörer och även använt cellsystem. Proverna har analyserats med mikroskopiska och molekylärbiologiska metoder.

Vi fann även att ungefär hälften av de kastrationsresistenta benmetastaserna hade ökade kopietal av androgenreceptorn och fortsatta studier pågår där vi försöker förstå hur detta påverkar skelettmetastasers växtsätt.

Spännande slutsatser

Studierna visar alltså att androgenreceptorn har en viktig roll i utvecklingen och tillväxten av skelettmetastaser vid prostatacancer. Metastaserna kan delas in i subgrupper med avseende på de mekanismer som tumören använder för att växa trots kastrationsbehandling. Detta kan ha betydelse för vilken typ av behandling som bör ges till patienter med skelettmetastaser vid prostatacancer.