tumblr hit tracking tool

Läkemedel

Resistenta bakterier hotar kirurgin

Av Stefan Andersson 2015-12-23
Otto Cars menar att hygienen på svenska sjukhus måste bli bättre
Resistens mot sista gruppen av antibiotika gör kirurgihygien ännu viktigare. Att minimera mängden bakterier i såret kan bli ett av få verktyg som återstår i kampen mot bakterierna.

Brittiska och kinesiska forskare upptäckte under november genen mcr-1 bland både grisar och människor. Genen gör bakterier motståndskraftiga mot den sista sorten av antibiotika och i december fann man genen i ett prov från en dansk patient.

Otto Cars, professor och grundare av det internationella nätverket mot antibiotikaresistens React, ser mycket allvarligt på läget.

 – Redan nu finns bakterier som ingenting egentligen biter på. Det finns ett gap mellan samhällets förmåga att ta fram nya läkemedel och de här bakteriernas förmåga att bli resistenta och sprida sig, menar han.

Stor risk inom kirurgin

Ett område som påverkas är kirurgin, där man arbetar med öppna sår och bakterier lätt kan landa i kroppen via luften eller via instrument, handskar och annat som kommer i kontakt såret.

 – Jag hoppas att alla varningssignaler gör att man tar antibiotika-resistensproblemet på ännu större allvar överallt. Det gäller i allra högsta grad inom kirurgin. Den bygger ju på tillgång till effektiv antibiotika. Har man inte det så är det ju mycket som raseras.

Trots att man inom kirurgin alltid strävar efter att operera i en så bakteriefri miljö som möjligt är det oundvikligt att bakterier inokuleras i såret under själva operationen. Detta sker via instrument och liknande, via luften och genom patientens egna bakterieflora. En del av bakterierna som landar i såret orsakar infektioner.

Om en infektion uppstår förlitar man sig oftast på antibiotika, vilket bakterierna under de senaste åren utvecklat mer och mer resistens mot. Otto Cars ser hygienen som en kritisk del av kampen mot bakterierna och han menar att det är ett område där det finns mer att göra.

 – Det måste bli ännu bättre, även om det redan har blivit bättre i Sverige så finns det förbättringspotential. I begreppen ”basala hygienrutiner” och ”en god hygienisk standard” måste man exempelvis lägga tillgång till enkelrum med egen toalett. Man måste bredda begreppet. Det handlar inte bara personalens beteende och förmåga att följa rutinerna.

Förrutom rutiner och platsbrist talar Cars bland annat om nyttjandet av tekniska hjälpmedel.

 – All den teknologi som man uppfattar som den bästa ska ju naturligtvis användas. Vårdhygienen och rutinerna måste få en stark ställning inom sjukvården, fastslår han.

Viktigt att mäta

Att vårdhygienen måste få en stark ställning inom sjukvården är något som även Tomas Hansson, VD och grundare av medtech-bolaget Toul Meditech, håller med om. Han har arbetat med bakterier inom kirurgin i 15 år och han menar att det är viktigt att man kontinuerligt mäter bakteriemängderna för att få en klar bild av var problemen finns.

 – När man tittar på de CFU-mätningar som görs för att mäta mängden bakterier i luften ser vi ofta att ventilationssystemen inte klarar av sin uppgift. Med tanke på de problem som kan uppstå med multiresistenta bakterier finns det all anledning att se till att mäta och hålla koll på hur mycket bakterier man har både i luften och på instrumenten. Att känna till problemet är ofta halva resan och lösningen kan ofta vara relativt enkel, konstaterar Hansson.