tumblr hit tracking tool

Samhälle

Regeringen satsar på energiforskning för en långsiktigt hållbar framtid

Av Mats Holmström 2013-06-27
Världen befinner sig mitt i en global klimatutmaning. Det vet vi och det har vi vetat länge. Ändå görs inte tillräckligt.

På samma sätt vet vi, och har vetat länge, att merparten av den energi som används i världen inte är långsiktigt hållbar. Trots det fortsätter världens användning av olja, kol och naturgas att öka.

Vår generations moraliska uppgift är att ställa om till ett hållbart samhälle, för en hållbar framtid. Det förutsätter att vi minskar vårt beroende av fossil energi och att vi utvecklar nya tekniker som gör att vi kan producera och använda energin mer effektivt än idag.

För att klara klimatutmaningen behöver vi göra insatser som får effekt här och nu, men vi behöver också göra långsiktiga satsningar som ger våra barn och barnbarn bättre möjligheter än de vi har idag.

Energiforskning central

Energiforskningen är en integrerad och central del i energi- och klimatpolitiken, och är ett viktigt bidrag för att Sverige ska nå våra högt ställda mål och visioner på klimat- och energiområdet.

Denna forskning hålls till stor del ihop av Energimyndigheten, och är i hög grad den sortens tillämpade forskning som tar sikte på att finna och utveckla nya lösningar. Även exempelvis Formas, Vetenskapsrådet och Vinnova finansierar viktig forskning kring energisystemets utveckling. Energiforskningen bedrivs i gott och nära samarbete med näringslivet och spelar en särskilt viktig roll genom att bidra till att kommersialisera nya upptäckter och innovationer. Därmed skapar energiforskningen nya jobb inom energisektorn och stärker välfärden i Sverige, och bidrar till exportintäkter och i nya företag.

För att förbättra Sveriges möjligheter att ta sitt klimatansvar, och för att påskynda omställningen till ett hållbart energisystem har regeringen i budgeten för 2013 gjort en viktig prioritering genom att förlänga och förstärka energiforskningen så att den permanent kommer att ligga på en avgjort högre nivå än vad den tidigare gjort.

Stora bidrag

Varje år under åren 2013-2015 satsas nu cirka 1,3 miljarder kronor på energiforskning, vilket ökar till 1,4 miljarder per år från och med 2016. De kommande åren kommer energiforskningen riktas mot flera strategiska temaområden där Sverige har ett stort kunnande och där vi har möjligheter att göra klimat- och energipolitisk skillnad, samtidigt som vi lägger grunden för nya exportframgångar.

Det handlar till exempel om att utveckla solcells- och vågkraftstekniken, och om att ta fram framtidens el- och hybridbilar som på sikt kan göra oss oberoende av fossila bränslen. Att vi nu höjer ambitionen för energiforskningen innebär också att Sverige i än större utsträckning kan medverka i internationella samarbeten och exempelvis ta hem en större del av EU:s kommande satsningar på området.

Tack vare tidigare satsningar, från regering och näringsliv, är Sverige idag världsledande på flera viktiga områden, som biodrivmedel, värmepumpar för uppvärmning, kraftteknik och smarta elnät. Dessa framgångar är i sig ett kvitto på att energiforskningen ger värdefulla resultat.
 
Ett viktigt skäl till att energiforskningen ger så goda resultat är att den sker nära verkligheten i samarbete med företagen och att den tar sikte på att lösa framtidens utmaningar. Varenda miljard vi satsat från regeringens sida har de senaste åren matchats med minst lika stora satsningar från näringslivet. Min förhoppning är att svenskt näringsliv ska svara upp i minst lika hög grad mot den ambitionshöjning som regeringen nu gör. Med ny kunskap och hållbar energiteknik kan vi tillsammans på allvar ta oss an den globala klimatutmaningen.

Anna-Karin Hatt (c), it- och energiminister