tumblr hit tracking tool

Naturvetenskap

Nytt ljus på underjorden

Av Susanna Olsson 2014-01-09
Kantarellernas underjordiska hyfer har en viktig roll i kolcykeln
De nordliga barrskogsjordarna utgör ett av världens största kollager ovanför havsytan. Adam Bahr, en av forskarna i forskningscentret LUCCI vid Lunds universitet, tittade under barrmattan och fann något oväntat.

I klimatforskningen är det viktigt att förstå de processer som ligger bakom kolinlagringen i marken för att bättre kunna beskriva växelverkan mellan kolets kretslopp och klimatet.

Det är den gemensamma nämnaren för alla i forskningscentrat LUCCI vid Lunds universitet. Adam Bahr, forskare vid biologiska institutionen på Lunds universitet, studerar svamparnas roll i kol-och kvävecyklerna i de nordliga skogsekosystemen.  

Många typiska skogssvampar som kantareller, soppar och riskor,  lever i ett nära samspel med träd. Denna symbios kallas för ektomykorrhiza.

Nästan alla trädrötter är omslutna av svampmycel och träden investerar stora mängder kolhydrater (från fotosyntesen) i svamparna i utbyte näringsämnen som kväve och fosfor.

- ” I ett enda gram humus kan man hitta hundratals meter ektomykorrhizahyfer, så svamparna ökar kontaktytan mot jorden avsevärt.”, berättar Adam Bahr.

Intressanta fynd

De nordliga barrskogsjordarna utgör ett av världens största kollager ovanför havsytan, sammantaget lagrar de ungefär lika mycket kol som finns lagrat i samtliga tropiska regnskogar.

Länge har det ansetts att det kolrika humuslagret, förnan, i dessa boreala skogar byggs upp av nedfallna växtdelar som barr och kvistar, men Adam Bahr och hans forskarkollegor har istället fokuserat på vad som händer under markytan.

I de Norrbottniska sjöarna Hornavan och Uddjaure gav de sig ut på ett trettiotal beskogade öar, opåverkade av mänsklig aktivitet, för att ta markprover.

Vissa av öarna hade spår av skogsbränder, medan andra öar hade haft kontinuerlig skog sedan förra istiden och hade metertjocka humuslager. Varje markskikt åldersbestämdes och analyserades gällande svampinnehåll.

I ett enda gram humus kan man hitta hundratals meter ektomykorrhizahyfer

Resultaten när de analyserade sina prover vände upp och ner på den rådande uppfattningen om humusens uppbyggnad. Det visade sig att det mesta av kolet i marken kom från svampar och rötter och att humuslagret till stor del byggs upp underifrån.

Flera forskare inblandade

Tillsammans med Karina Clemmensen från SLU i Uppsala och andra forskare från Lund, Umeå, Uppsala, Örebro och Helsingfors universitet publicerade Adam resultaten i en artikel i Science.

- ” För att undersöka markkolets ursprung gjordes kol-14 dateringar på olika lager i marken. Vi fann att kolet från fallförna som åldras med djupet späddes ut med ungt kol en bit ner i marken. Detta yngre kol kommer från rötter och mykorrhizasvampar. Ektomykorrhizamycelet utgör därför en potentiellt viktig kolsänka eftersom upp till hälften av det kol som träden binder in från atmosfären skickas ner till dessa svampar” förklarar Adam Bahr.

Kväve, som är det mest begränsande näringsämnet i nordliga skogar, spelar också en viktig roll för kolcykeln. Det pågår mycket forskning inom LUCCI om hur kväve och kvävegödsling påverkar skogstillväxten och marken.

- ”Många processer  gör att det binds mer kol då mycket kväve tillförs (ex. via gödsling), men den effekten saknas vid den mindre dramatiska ökningen av kväve som sker via kvävenedfall i de nordliga skogsregionerna.

Däremot  är kvävenedfallet, enligt Adams studier, tillräcklig för att minska tillväxten av ektomykorrhizavamparna. Det är viktigt att analysera dessa motverkande processer för att kunna göra säkra uttalanden om hur ökad kvävedeposition påverkar kolinlagringen i nordliga skogar,” säger Adam Bahr.