tumblr hit tracking tool

Hälsa & sjukvård

Kognitiva hörseltester hjälper fler

Av Jerker Rönnberg 2014-11-19
Genom kognitiv hörselvetenskap hoppas forskare på individanpassade hörapparater i framtiden
Forskning inom kognitiv hörselvetenskap har bedrivits under flera år men trots detta genomförs de flesta hörseltester ännu idag på ett sätt som inte tar hänsyn till den kognitiva förmågan. Det konstaterar Jerker Rönnberg, Professor i psykologi och föreståndare vid Institutet för handikappvetenskap och Linnécentrum, HEAD.

– Forskningen har tidigare varit på perifer nivå och mer handlat om själva örats och hörapparaters funktion. Man kan säga att vi myntade uttrycket kognitiv hörselvetenskap i samband med att vi startade upp vårt forskningsprogram för dryga sex år sedan, berättar Jerker Rönnberg, som med sin forskning vill bidra till att framtidens hörapparater är individuellt anpassade till användarens kognitiva hörande, dvs. det som händer när ljudet har passerat örat och hjärnans roll i hur man tolkar ljudet.

Informationen processas i hjärnbarken

För normalhörande går det väldigt snabbt att registrera och tolka ljud. På några tusendels sekunder tar sig ljudet in i själva örat och mycket snabbt uppfattar hjärnan det som ett språkljud varpå orden plockas fram från vårt semantiska lexikon i långtidsminnet. Har man dock ett hörselhandikapp eller utsätts för svåra lyssningsmiljöer så kan det ta det stopp.

– Ja, det blir vad vi kallar en mismatch när den inkommande signalen kollas av mot långtidsminnet och då måste istället arbetsminnet rycka in. Den ofullständiga eller förvrängda informationen processas i hjärnbarken och gör att vi gissar och fyller i för att förstå vad som sägs med hjälp av arbetsminnet, förklarar Jerker Rönnberg.

Det var 2008 som Vetenskapsrådet valde att satsa 50 miljoner kronor under tio år på det tvärvetenskapliga forskningsprogrammet Linnécentrum HEAD vid Linköpings universitet. Det man specifikt intresserar sig för på HEAD är alltså steget efter att örat registrerat ljudet, dvs. då ljudet via hörselbanan når hjärnbarken där kognitiva funktioner som tänkande, inlärning, uppmärksamhet och minnet finns.

Möjligheten att genomföra hörseltester där hänsyn tas till den kognitiva förmågan finns idag och skulle vara ett stort framsteg, inte minst för de som drabbats av hörselnedsättning

Individanpassade hörapparater

Studierna handlar alltså om hjärnans roll för vårt hörande, och ett grundläggande mål är att hörapparater i framtiden ska kunna anpassas direkt till individens kognitiva förmåga. Det här finns det förstås ett stort intresse för, inte minst från tillverkare av hörapparater. Men då krävs en annan typ av hörseltester än de som i regel genomförs idag, menar Rönnberg.

– Hittills har man bara tagit hänsyn till örats funktion och hur det uppfattat ljudet, med klassiska ”pip-tester”. Möjligheten att genomföra hörseltester där hänsyn tas till den kognitiva förmågan finns dock idag och skulle vara ett stort framsteg, inte minst för de som drabbats av hörselnedsättning.

– Vetenskapligt är vi långt framme och har fått flera betydande publiceringar i ämnet. Standartester och nyutvecklade tester finns också på ett antal kliniker idag. Men dessa är ännu inte kopplade till kognitiv förmåga och funktion, bland annat på grund av att testerna måste standardiseras för kliniskt bruk på klinikerna, vilket tar tid. Vi använder testerna i forskningssyfte, vilket är en helt annan sak, säger Jerker Rönnberg.

Koppling mellan hörsel och demens

På Linnécentrum HEAD forskas det för närvarande också kring kopplingen mellan hörsel och demens, en koppling som visat sig mycket tydlig. Jerker Rönnberg, som i grunden är minnesforskare, påpekar i samband med detta att även mildare hörselnedsättningar uppmärksammas i forskningen och att det bör tas hänsyn till dessa på klinikerna i framtiden, då det här finns en koppling till försämrat långtidsminne vilket på sikt kan öka risken för just demenssjukdomar som Alzheimers.

– Ja, det här har bekräftats inte minst genom att vi nyligen fått bekräftat material från en studie med 138 000 deltagare från UK Biobank Resource. Kopplingen mellan hörselnedsättning och långtidsminne är såväl tydlig som oerhört intressant inför våra fortsatta studier kring dessa samband.

Det tioåriga forskningsprogrammet benämns mycket positivt i Formas och Vetenskapsrådets halvtidsutvärdering som kom ut i somras. Forskningen som HEAD bedriver konstateras på flera ställen vara världsledande och att det i framtiden ska finnas möjlighet till indiviudellt anpassade hörapparater där det kognitiva hörandet har haft en betydande roll vid testerna, är något som känns inom räckhåll för forskarna.