tumblr hit tracking tool

Hälsa & sjukvård

Hörseln ljuger aldrig

Av Mats Holmström 2013-06-26
Använder döva språkcentrum för att förstå teckenspråk? Hur ser tinnitus ut i hjärnan? Och hur påverkas minnet av en hörselskada? Det är några av alla de frågor som Linnécentrum HEAD forskar kring.

Linnécentrum HEAD har lanserat ett heltnytt vetenskapsområde, nämligen Kognitivhörselvetenskap. I praktiken handlar det om hur en hörselskada påverkar våra hjärnor. Normalhörande använder i första handspråkcentrum, placerat i vänster tinninglob när vi hör tal, men om ljudet vi uppfattar inte är tillräckligt bra måste hjärnan gissa för att pussla ihop ett budskap.

- Hjärnan är plastisk och den strävar alltid efter att förstå, berättar Jerker Rönnberg, professor i psykologi med inriktning påhandikappvetenskap. Det har visat sig att vi kompenserar för en hörselskada genom att aktivera våra kognitiva förmågor, som är placerade i andra delar av hjärnan

Kritisk egenskap

Arbetsminnet är ett exempel på en viktig kognitiv förmåga. Det ger oss överblick över vad som sagts tidigare i samtalet vilket gör att vi får lättare att förstå. En annan kognitiv förmåga är den så kallade exekutivaförmågan, vilken hjälper oss att fokusera på det vi tycker är viktigt och utesluter störande ljud i en stimmig miljö.

Linnécentrum HEAD har man utvecklat ett test för kognitiva förmågor som har blivit mycket efterfrågat. På gång är också en utvärdering av ett träningsprogram för arbetsminnet och hur denna eventuella träningseffekt kan leda till bättre förmåga att uppfatta tal i konkurrerande bakgrundsbuller.

Våra kognitiva förmågor har alltså stor betydelse för hur väl vi uppfattar tal trots hörselskadan. Men när vi tar denna reservka-pacitet i anspråk för att höra, innebär det då att vi kanske får svårare att förstå och memorera det vi hör? Det är ett annat forskningsområde på HEAD. Andra projekt handlar om hur tinnitus påverkar hjärnan, vad Cochleaimplantat får för effekt på läsinlärningen och hur minnet påverkas om hörseln försämras.

- Vi har sett att långtidsminnet ofta blir sämre av en hörselskada, berättar JerkerRönnberg. Ännu har vi inga bevis, men det finns tecken som tyder på att även risken för demens skulle kunna vara högre om man drabbats av en hörselskada.

Fler upptäckter

Ytterligare ett forskningsprojekt har visat att döva personer som kan teckenspråk använder språkcentrat i hjärnan när de kommunicerar. Men om en döv svensk ser någon prata brittiskt teckenspråk (som helstskiljer sig från det svenska) aktiveras intespråkcentrum på samma sätt.

Allt som allt har Linnécentrum HEAD 22 olika forskningsprojekt igång. Jerker Rönnberg och hans kollegor har märkt av att det finns ett stort intresse för deras forskning.

- Vi har blivit mycket attraktiva för industrin, berättar Jerker Rönnberg. De bistår oss gärna med både kunskap och pengar och de är väldigt intresserade av vad vår forskning ger för resultat.