tumblr hit tracking tool

Hälsa & sjukvård

Höjd kunskapsnivå för vårdpersonal

Av Mats Enlund 2014-01-22
Akutmottagning, Akademiska Sjukhuset
Vid Västmanlands sjukhus i Västerås finns Kliniskt Tränings Centrum (KTC) som är en del av Lärcentrum. Där bedrivs ett ESF-projekt med syftet att fördjupa vårdpersonalens kompetens inom bland annat teamarbete.

– En utbildning som ingått i projektet är utbildningen ALERT (Acute Life Threatening Events Recognition and Treatment). Det är över 500 läkare, sjuksköterskor och undersköterskor som genomgått utbildningen. Detta får positiva effekter i patientvården då vårdpersonalen efter genomgången utbildning känner sig säkrare i hur de ska omhänderta och kommunicera i samband med en akut sjuk patient, berättar Marie-Louise Södersved Källestedt som är ansvarig vid KTC.

Vårdpersonalen har bl.a. fått besvara följande fråga: "Känner du dig säkrare i hur man kommunicerar med arbetskamrater då du har en kritiskt sjuk patient framför dig?"

Det är över 500 läkare, sjuksköterskor och undersköterskor som genomgått utbildningen

Bland sjuksköterskorna instämmer 70% till stor del eller helt i påståendet, och i undersköterskegruppen instämmer 65%. Vi ser resultatet som glädjande.

Med hjälp av kunskapsfrågor före och efter ALERT-utbildningen framkommer bl.a. att kunskapen om andningssvikt hos en KOL patient förbättrats. Före utbildningen var det 15 procent som angav adekvat behandling med syrgas i lämplig utrustning med högt flöde, medan det efter utbildningen var hela 72 procent som angav adekvat behandling.

Avvikelser i vården handlar ofta om bristande kommunikation och felbehandlingar. Kompetensutveckling och utbildning till vårdpersonalen är en del i att förhindra avvikelser och felbehandlingar samt åstadkomma positiva synergier.