tumblr hit tracking tool

Hälsa & sjukvård

Framåtblickande innovativ utveckling av sjukvården

Av Maria Åslund 2013-09-17
Läkare behöver kontinuerligt stöd för utveckling och alternativa behandlingsmetoder. Det övergripande målet är bättre vård och träffsäkrare medicinering. Ett mycket värdefullt hjälpmedel är de kvalitetsregister som byggts upp inom UCR.

I Sverige finns drygt 100 kvalitetsregister och UCR är landets största registercentrum. Registren omfattar stora områden i vården, till exempel In Vitro Fertilisering, överviktskirurgi och demens.

– Registren täcker i princip de flesta sjukdomar som inträffar före födseln och fram till vården av äldre, säger Stefan James, överläkare och forskare vid UCR.

Syftet med registren är att öka kvaliteten i vården. Reglerna om patientsäkerhet och integritet följs noga.

– Det övergripande målet är att minska sjukligheten och dödligheten, säger Stefan James.
Även här används IT och webben som kanal för registreringen. All data matas in så som ingrepp, läkemedel, produkter, undersökningar, diagnoser och eventuella komplikationer. Allt som händer i vården av patienterna.

– Vi kan samköra uppgifter med andra register och på så sätt följa vad som händer om patienten återkommer. Det är unikt i världen och det kan vi tacka våra personnummer för.

– Vi jämför och följer upp hur läkemedel fungerar, utfallet av operationer och hur vårdprocesser används, fortsätter Stefan James. Våra analyserar och upptäckter publiceras i vetenskapliga tidskrifter världen över. Varje år publiceras över 20 vetenskapliga rapporter externt till den globala läkarvärlden.

Nyligen avslutades en studie där forskare för första gången utvecklat en modell för att randomisera patienter i kliniska studier med nationella kvalitetsregistren som bas. Uppföljningen är betydligt mer kostnadseffektiv i jämförelse med traditionella kliniska prövningar.


– Det är en världsunik studie med 7 000 patienter. Redan från start definierades två behandlingsmodeller som vi senare kunde jämföra med varandra.  Det är ett effektivt arbete som ger hög kvalitet och möjlighet att dra säkra slutsatser.