tumblr hit tracking tool

Samhälle

Forskning kring finansiering av innovationer och tillväxtföretag

Av Mats Holmström 2013-11-25
Centrum för bank och finans - Cefin
Svenska företag med tillväxtambitioner är tyvärr ofta beroende av extern finansiering. Samtidigt är det just denna typ av företag som kan ha det svårt att få finansiering från traditionella finansieringskällor. Sedan ett stort antal år bedrivs forskning kring finansiering av innovativa företag vid Centrum för bank och finans vid KTH i Stockholm, där forskarna studerar finansieringsprocessen ur både företagens och investerarnas perspektiv.

Björn Berggren är docent i tillämpad finansiell ekonomi på Centrum för bank och finans (Cefin), som tillhör skolan för arkitektur och samhällsbyggnad på KTH. Centrat består idag av ungefär 30 forskare.

– Sedan starten av Cefin har en stor del av forskningsmedlen kommit från branschen, vilket har ställt höga krav på praktiskt, tillämpbar forskning. En stor del av forskningen på Cefin har handlat om retail banking, men ett annat viktigt område rör företagsfinansiering, och då främst finansiering av små och medelstora företag.

– Företagsfinansiering illustreras ibland av en kedja, där olika finansiärer tar vid efter varandra. Initialt är den finansiering som kommer från grundarna och deras släkt och vänner, mycket viktigt. Affärsänglar har också, främst historiskt, varit aktiva i relativt tidiga skeden.

Längre fram blir finansiering från riskkapitalbolag och affärsbanker central. Ett mycket allvarligt problem som uppmärksammats i både svensk och internationell forskning är att delarna i denna kedja i allt högre grad separeras från varandra – två gap har öppnat sig i den finansiella kedja, menar Björn Berggren. Ett resultat av den spektakulära dot.com-kraschen är att riskkapitalbolagen i allt högre grad väljer att inte investera i de tidiga faserna av företagens utveckling. Frågan är då – vilken aktör ska fylla deras roll?

Flera internationella studier har påvisat den mycket stora betydelse som så kallade affärsänglar har för utvecklingen av nystartade företag. Inom centret är flera forskare aktiva med att studera dessa viktiga aktörer ur flera olika perspektiv.

Vi har haft förmånen att på nära håll studera utvecklingen av ett antal affärsänglanätverk sedan starten, vilket har varit en mycket spännande resa, konstaterar Björn Berggren.

En relativt ny trend på den svenska marknaden är framväxten av specialiserade affärsänglanätverk, som fokuserar på olika delar av marknaden, ett sådant exempel är Sustainable Energy Angels, med koppling till inkubatorn KIC InnoEnergy som är lokaliserad på KTH.

– Det här är en mycket spännande utveckling där två delar av den värdeskapande kedjan – inkubatorer och affärsänglar – knyts närmare tillsammans. Att få till stånd samarbeten mellan olika aktörer såsom inkubatorer, affärsänglar och riskkapitalbolag, tror vi är vägen till framgång för många innovativa företag, menar Björn Berggren.

– Vi har bara sett början på dessa initiativ ännu, men vi är ett antal dedikerade forskare som har för avsikt att följa utvecklingen av dessa projekt, och det är vår bestämda uppfattning att resultaten från studierna är viktiga för både beslutsfattare av olika slag och företrädare för den finansiella sektorn.