tumblr hit tracking tool

Samhälle

Bättre vård med nya riktlinjer

Av Mats Holmström 2014-08-15
Under U-FOLDs seminarium i Almedalen
Ger nya riktlinjer våra missbrukare en bättre vård och till vilket pris? Den frågan ställdes under ett av U-FOLDs seminarium under Almedalsveckan i juli.

Socialstyrelsen uppdaterar riktlinjerna för vård av missbrukare och den preliminära versionen har skickats ut på remiss. Den nya inriktningen för vården diskuterades och belystes från flera synvinklar under seminariet.

Deltog gjorde Ing-Marie Wieselgren, psykiatriker och projektchef på Sveriges Kommuner och Landsting; Lars-Håkan Nilsson, Medicinsk rådgivare, Kriminalvården; Anna Månsdotter, utredare på Folkhälsomyndigheten; Johan Sjölander, socialdemokrat i Stockholms Läns Landsting samt Isabelle Jernbeck, Moderaterna, ledamot i Socialutskottet i Riksdagen.

Moderator och inledare vid seminariet var Fred Nyberg som är professor och koordinator för U-FOLD vid Uppsala universitet.

– När en människa fastnar i missbruk och beroende påverkas belöningssystemet i hjärnan, som bl.a. regleras av endorfiner, där dopaminet är en av det mest väsentliga för våra känslor av tillfredsställelse och rus. Läkemedelsbehandling av beroende som en hjärnas sjukdom är högst betydelsefullt för många missbrukares återgång till ett fungerande liv.

– Kontinuerlig droganvändning får svåra konsekvenser, såsom tvångsmässigt beteende och bestående skador i flera vitala hjärnfunktioner, berättar Nyberg och fortsätter:

– Riktlinjer för hur vård bör ges för att hjälpa människor i beroendesjukdom behöver förändras med förändrade drogmönster. Heroin är en av de farligaste droger som skördar  många liv. Risken att dö är 20-50 gånger högre för en heroinist. Men andra droger har tillkommit vilket skapar stora skador och mycket lidande hos missbrukare idag. Riktlinjerna måste därför anpassas till att fokusera också på annat än bara klassiska beroendedroger.

Man måste kompensera för den snedställning som drogens påverkan gör på hjärnan. Medicin i kombination med psykoterapi ger bäst långsiktigt resultat för flertalet patienter.

Redan 1964 startades metadonbehandling av drogmissbrukare, även om man inte till fullo visste dess effekter. Beroende benämndes som en metabolisk sjukdom, och i påföljande vetenskpliga undersökningar som Fred Nyberg redogjorde för kunde belöningssystemets vitala roll i beroendeprocessen klarläggas.

– Målproteiner för endorfiners aktivitet i hjärnan måste hanteras medicinskt för att behandlingen ska bli effektiv. Man måste kompensera för den snedställning som drogens påverkan gör på hjärnan. Medicin i kombination med psykoterapi ger bäst långsiktigt resultat för flertalet patienter.

– Socialstyrelsens riktlinjer fokuserar på vad man kan och bör göra i behandlande syfte. Man bör tillhandahålla buprenorfin/naloxon och metadon under kontrollerade former för att häva droganvändningen. Samsjukligheten som ofta föreligger måste tas i beaktande, eftersom den kan förvärra och försena effekten av behandlingen, framhåller Nyberg.