tumblr hit tracking tool

Industri & teknik

Bättre koll på fästingburna infektioner

Av Mats Holmström 2015-05-11
Björn Olsen, professor och infektionsläkare, blir chef för den nya mottagningen för fästingburna infektioner på Akademiska sjukhuset. Foto: Staffan Claesson
Kroniska besvär orsakade av fästingburna infektioner är ett ökande problem. Ibland är svårt att ställa diagnos vilket ger ovisshet hos de drabbade. För att erbjuda en samlad bedömning öppnar Akademiska sjukhuset i Uppsala en mottagning för utredning av fästingburna infektioner.

– Vi öppnar mottagningen som pilotprojekt den 6 oktober. Målgruppen är patienter som haft långdragna besvär och varit exponerade för fästingar. För att bli utredd kommer det att krävas remiss och misstanke om att man exponerats för fästingar, berättar Fredrik Sund, verksamhetschef för infektionskliniken.

Ett stort antal patienter lider i dag av långdragna besvär som ofta kan kopplas till misstänkt exponering för fästingar eller andra insekter eller spindeldjur, så kallade vektorburna sjukdomar. På infektionskliniken vid Akademiska uppskattar man att ungefär 15 procent av inkomna remisser från primärvård och sjukhusbundna kliniker handlar om vektorrelaterade problem.

I Europa rapporteras årligen 85 000 fall av borrelia och 2 900 fall av fästingburen hjärninflammation (TBE) per år. Världshälsoorganisationen WHO uppskattar att 17 procent av alla infektioner globalt är vektorburna, en siffra som förväntas stiga vid ett varmare klimat.

– Ofta finner man ingen säker förklaring till de långdragna, kroniska besvären, samtidigt som det kan vara svårt att utesluta samband med denna typ av infektioner. För många patienter leder det till upprepade sjukvårdsbesök, oro och försämrad hälsa, säger Björn Olsen, professor och infektionsläkare som blir medicinskt ansvarig för mottagningen.

En central uppgift blir att utveckla diagnostik och metoder för att förbättra utredning och behandling så att vården kan förbättras för denna växande patientgrupp

Den mest kända vektorburna sjukdomen i Sverige är borrelia, en bakterieinfektion som sprids via fästingar. Oftast ger den bara ett ringformat eller ovalt hudutslag, och med antibiotikabehandling blir de flesta snabbt friska. För andra fästingburna smittor, som Rickettsia och Anaplasma, behövs ytterligare kunskap.

– Vi har för avsikt att etablera ett centrum för vektorburna infektioner (CVI) i Uppsala. En central uppgift blir att utveckla diagnostik och metoder för att förbättra utredning och behandling så att vården kan förbättras för denna växande patientgrupp, fortsätter Björn Olsen.

Centret kommer att bestå av en mottagning på infektionskliniken i nära samarbete med sektionen för klinisk mikrobiologi vid Akademiska laboratoriet för riktad diagnostik och analys, samt en forskningsenhet på nyöppnade Zoonosis Science Center på BMC.